Arbeidsrecht Deloitte

Rol Ondernemingsraden bij privacy op de werkvloer

Nu thuiswerken steeds meer de norm is geworden, is er tegelijkertijd een tendens ontstaan onder werkgevers om werknemers meer te monitoren. In dat kader is het goed om te weten dat de Ondernemingsraad ex artikel 27 lid 1 l. van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een instemmingsrecht heeft bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt, en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen.

Arbeidsrecht Deloitte

Een concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te binden

Met enige regelmaat wordt geprocedeerd over de werking en/of strekking van een concurrentiebeding. Dit is bij uitstek een onderwerp waar de belangen van de (ex-)werkgever en die van de (ex-)werknemer uiteen lopen. De gevolgen voor, vooral, de (ex-)werknemer zijn vaak groot. Een dergelijk beding kan namelijk betekenen dat de (ex-)werknemer beperkt wordt in het vinden van de meest geschikte volgende stap in zijn of haar loopbaan.

Arbeidsrecht Deloitte

Koolmees ziet af van aanpassing van de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, een compensatie aanvragen bij het UWV. De gedachte achter deze compensatie was dat werkgevers in dergelijke gevallen reeds twee jaar het loon hebben doorbetaald en mogelijk re-integratie kosten hebben gemaakt. De transitievergoeding zou dan een onevenredig zware belasting voor de werkgever betekenen.

Arbeidsrecht Deloitte

Na vijf jaar nog steeds geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Recent heeft de kantonrechter te Amsterdam beslist dat de arbeidsovereenkomst van een werkneemster van Essent niet voor onbepaalde tijd geldt, ondanks het feit dat zij al vijf jaar werkt voor deze werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een billijke vergoeding omdat het Essent ernstig valt te verwijten dat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd. Maar hoe kan het zijn dat de werkneemster na vijf jaar niet voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen?

Arbeidsrecht Deloitte

Ontwerpbesluit werken na de AOW ingetrokken

Sinds 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ van kracht. Doel van de wet is om het (door)werken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken. Daarbij is tevens een aantal regels ingevoerd dat de verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden moet voorkomen. Bij een deel van de huidige, in de wet opgenomen, regels is sprake van overgangsrecht. De intentie van minister Koolmees was om dit overgangsrecht per 1 april 2021 te beëindigen, maar na een uitvoeringstoets van het UWV wordt hier voorlopig van afgezien.

Arbeidsrecht Deloitte

Stichtingsbestuurder verliest arbeidsrechtelijke ontslagbescherming per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en dit heeft onder meer gevolgen voor de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder. Feitelijk wordt met de inwerkingtreding van de WBTR (onder andere) de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag gelijkgesteld aan die van de statutair bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.

Deloitte

Leeftijdsdiscriminatie in sociaal plan ABN Amro blijkt toch objectief gerechtvaardigd

Op 23 februari 2021 heeft Hof Den Haag beslist dat de aftoppingsregeling, zoals opgenomen in het Sociaal Plan CAO 1 januari 2013 – 1 januari 2014 van ABN Amro passend en noodzakelijk moet worden geacht om de legitieme doelen die zij beoogt te dienen, te bereiken. De bank was de aftoppingsregeling – waarbij de totale beëindigingsvergoeding niet hoger is dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de verwachte AOW-gerechtigde leeftijd – overeengekomen met drie vakbonden.

Deloitte

Hof Den Haag: ontslag op basis van cumulatiegrond niet geslaagd

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), per 1 januari 2020 is de cumulatiegrond als nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd in artikel 7:669 lid 3 onder i B.W. Deze grond werd nodig geacht omdat het bestaande stelsel van ontslaggronden te beperkt werd bevonden voor situaties waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst passend werd geacht, maar waarbij dat op basis van de bestaande ontslaggronden door de rechter niet kon worden gehonoreerd.

Deloitte

Platformwerkers Deliveroo: de elementen arbeid, loon, 'in dienst' en 'gedurende zekere tijd'

Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze uitspraak brengt in beginsel met zich mee dat de bezorgers van Deliveroo, ook wel platformwerkers genoemd, (met terugwerkende kracht) aanspraak kunnen maken op de rechten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst en eventueel de CAO Beroepsgoederenvervoer.