omgevingsrecht Loyens & Loeff

Ministerie van VROM als oplossing voor de crisis op de woningmarkt?

In Nederland was het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) tot 2010 belast met de zorg voor volkshuisvesting, stadsvernieuwing, ruimtelijke inrichting en de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en het milieu. Het Ministerie van VROM werd afgeschaft omdat in de praktijk vrijwel alle beslissingen over huisvesting en ruimtelijke ordening op lokaal (gemeentelijk/provinciaal) niveau werden genomen, én vanwege de voorkeur van het toenmalige kabinet voor een kleinere overheid met minder ministeries en meer samenhang in de besluitvorming.

omgevingsrecht Loyens & Loeff

De financiële gevolgen van de route naar de huurprijsherziening bezien

Het staat verhuurder en huurder in beginsel vrij in een huurovereenkomst een huurprijs vast te stellen die hen goed dunkt. Voor zogenaamde ‘290-bedrijfsruimte’, in de volksmond ook wel winkelruimte genoemd, geldt echter een bijzondere wettelijke regeling die verhuurder en huurder de mogelijkheid biedt op gezette tijden een verzoek tot huurprijsherziening te doen bij de rechter.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Samenloop van vertragingsoorzaken in de bouw

Ook in de bouwpraktijk heeft men de afgelopen tijd hinder ondervonden van het coronavirus. Zo waren er problemen met de levering van bouwmaterialen vanuit het buitenland en personele bezetting. Dat heeft in sommige gevallen gezorgd voor vertraging in de uitvoering. Gelijktijdig kunnen er, naast het coronavirus, natuurlijk ook andere oorzaken zijn waardoor vertraging is ontstaan. Hoe werkt de afhandeling van dergelijke vertragingsschade als er meerdere, gelijktijdig spelende oorzaken zijn aan te wijzen?

omgevingsrecht Loyens & Loeff

Meer inspraak bij natuurvergunningen

Op 14 juli 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) bepaald dat inspraak geboden moet worden voordat op een aanvraag voor een natuurvergunning beslist kan worden. De Afdeling loopt hiermee vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt en waaronder inspraak in meer gevallen verplicht zal worden.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

De recall-golf van 2021

In de voedingsmiddelenmarkt zijn zogenaamde recalls niet bijzonder. Op dagelijkse basis worden recalls uitgevoerd, waarbij vanwege een veiligheidsrisico voedingsmiddelen uit de handel worden gehaald om te voorkomen dat dat risico zich verwezenlijkt. Hierbij kan worden gedacht aan het aantreffen van stukjes metaal of glas in een product, een verkeerde etikettering van allergenen of de aanwezigheid van een stof die er niet in zou moeten zitten.

omgevingsrecht Loyens & Loeff

Formule-1: bestuursrechtelijke stuurmanskunst, of een voorzieningenrechter uit de bocht?

Op 31 augustus jongstleden heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland een door Mobilisation for the Environment (MOB) gedaan verzoek om schorsing van de natuurvergunning voor Race Circuit Zandvoort afgewezen. De bestuursrechter zette daarmee het sein voor een F1-race op Nederlandse bodem op groen.

omgevingsrecht Loyens & Loeff

Het IPCC-rapport dwingt tot strengere maatregelen

Het internationale panel van wetenschappers dat afgelopen week met haar meest recente rapport kwam is nog nooit zo eensluidend en ferm geweest. Klimaatverandering is niet langer een risico maar een waarheid. Ook blijkt dat het resterende CO2 ‘budget’ minder is dan we dachten en dat we op de huidige voet nooit de ambities halen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Energiesolidariteit in de EU wordt nog een belangrijk punt

De laatste tijd is met name Nord Stream 2 in het nieuws, maar van de eerste versie van de gasleiding die van Rusland naar Europa gaat (Nord Stream 1) is ook nog niet alle stof neergedaald. Deze maand heeft het Europese Hof een einduitspraak gegeven in een zaak over deze pijpleiding die gevolgen zal hebben voor meer beslissingen van overheden op de energiemarkt.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Watersnood in Limburg: wie betaalt de schade?

Extreme weersomstandigheden zorgden eerder deze maand voor enorme wateroverlast en overstromingen in het Limburgse heuvelland. De eerste inschattingen gaan uit van mogelijk meer dan een half miljard euro schade. Het kabinet riep de noodtoestand uit waardoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen geldt. Lost dit zelden gebruikte instrument de Limburgse problemen op of moeten de Limburgers toch hopen op dekking van verzekeraars?

omgevingsrecht Loyens & Loeff

Evenredigheid in het bestuursrecht

De grotendeels gecodificeerde algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen een belangrijke rol in het Nederlandse bestuursrecht, zo is maar weer eens onderstreept door een op 7 juli 2021 verschenen conclusie van staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven. Die conclusie heeft betrekking op de rol van het evenredigheidsbeginsel in relatie tot bestuurlijke maatregelen, en bevat een aantal ingrijpende aanbevelingen aan het adres van zowel bestuursrechter als wetgever.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Materiaalkostenstijgingen bij bouwprojecten: wie betaalt de rekening?

Als gevolg van de COVID-19 pandemie zijn de prijzen van grondstoffen zoals hout en metaal tot recordhoogtes gestegen. Aannemers willen de onverwachte kostenverhogingen graag door berekenen, terwijl opdrachtgevers juist willen vasthouden aan de afgesproken prijs. De vraag rijst wie in de bouw het risico draagt voor de stijging van de materiaalkosten.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

De Alcoholwet leidt tot verdere (markt)beperking van verkoop

De laatste weken kon je soms winkelwagens en karren vol kratten bier in het stadsbeeld zien. Die werden niet alleen veroorzaakt door het EK, maar ook door een dreigende verkoopbeperking van alcoholische dranken. De reden daarvan is de wijziging van de Drank- en horecawet, die per 1 juli 2021 ook meteen wordt omgedoopt tot de Alcoholwet.

Loyens & Loeff

Forward funding en forward purchase: twee smaken voor (ver)koop van nieuwbouwprojecten

Projectontwikkelaars ontwikkelen nieuw vastgoed doorgaans niet voor zichzelf, maar met het oog op verkoop aan beleggers. Verkoop van nieuwbouw kan op verschillende manieren worden gestructureerd. De meest voorkomende smaken zijn de zogenaamde forward purchase en forward funding. De benaming doet enige gelijkenis vermoeden, maar niets is minder waar. Beide transactiestructuren hebben andere kernelementen en een ander risicoprofiel. Wat zijn de verschillen?

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Varkens-in-nood (II): bestuursrechter verruimt toegang in omgevingsrechtelijk procedures

Begin dit jaar informeerden wij u over het Varkens-in-nood-arrest. In dat arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat de in Nederland gebruikelijke ‘personenfuik’ in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Recent heeft de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, deze nieuwe lijn toegepast. De toegang tot omgevingsrechtelijke procedures is daarbij aanzienlijk uitgebreid.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Contracteren met de netbeheerder

Wij rapporteerden eerder over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarin werd geoordeeld dat de Algemene Voorwaarden bij de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) tussen een netbeheerder en een verhuurder ook doorwerken jegens de huurder – ook al is de huurder niet de contractant. In deze bijdrage gaan we een stapje verder: een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden ziet op situaties waarin de ATO op naam staat van een andere partij dan de partij die op grond van de Elektriciteitswet 1998 als afnemer kwalificeert.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

De tweede ronde van Het Nationaal Groeifonds nadert

Een van de plannen van het – inmiddels demissionair – kabinet zoals opgenomen in de Miljoenennota 2020 is het verdienvermogen van Nederland structureel te bevorderen. De Nederlandse economie staat voor verschillende grote opgaven, waaronder een afgenomen productiviteitsgroei, een vergrijzende bevolkingssamenstelling en klimaatverandering. Om het verdienvermogen van de economie op lange termijn te bevorderen, heeft het kabinet een investeringsfonds ingezet: het Nationaal Groeifonds.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Afgesloten boorputten: (aansprakelijkheids)risico’s voldoende op de (bestemmingsplan)kaart?

Er wordt in Nederland op grote schaal geboord naar olie en gas. In totaal bevinden zich voor die olie- en gaswinning meer dan 6500 boorputten in de grond. Ruim 1700 van deze boorputten zijn niet meer in gebruik en afgesloten met meestal cement. In de praktijk zijn deze voormalige boorputten echter sporadisch een punt van aandacht bij de planvorming bij (woning)bouwprojecten.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Een duurzaam steentje bijdragen begint met een ‘BENG’

De energietransitie staat in Nederland hoog op de agenda. In het Klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen die moeten leiden tot een emissiereductie van 49% in 2030. Om deze (uitdagende) doelstellingen te behalen, is het noodzakelijk dat ook partijen die zijn betrokken bij nieuwbouw een duurzaam steentje bijdragen. Als gevolg daarvan zijn recent de energieprestatie eisen voor nieuwe gebouwen aangescherpt.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Zorginstellingen opgelet: nieuwe richtsnoeren stellen marktwaardering zorgvastgoed verplicht

Zorginstellingen zullen op korte termijn worden geconfronteerd met een ingrijpende verandering in de waardering van hun vastgoed. Vanaf 1 juli 2021 gaat voor nieuw te financieren zorgvastgoed de marktwaarde gelden bij het bepalen van de onderpandwaarde. Eén jaar later, vanaf 1 juli 2022, moet al het zorgvastgoed op basis van marktwaarde worden gewaardeerd.

Omgevingsrecht Loyens & Loeff

Navigeren door de Amsterdamse woningbouwopgave

De Gemeente Amsterdam heeft een ambitie om per jaar 7.500 nieuwe woningen te bouwen om het woningtekort in de stad op te lossen. Dat is een enorme opgave die nodig is om het huidige woningtekort op te vullen en die ambitie wordt nog lang niet gehaald (in 2020 werden minder dan 6.000 woningen gebouwd). Amsterdam heeft last van een verstoorde woningmarkt, die onder meer wordt beïnvloed door een grote toename aan buitenlandse kenniswerkers, onder meer als gevolg van de Brexit.

Loyens & Loeff

Een CO2-hek om Europa

Iedereen kent inmiddels de doelstellingen van het klimaatbeleid: klimaatneutraal in 2050. In 2030 moeten ‘wij’, afhankelijk van wie je het vraagt, 55% tot 60% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Op zowel nationaal als internationaal niveau zijn er ambities en doelstellingen genoeg, maar de daden blijven achter bij de woorden. Daarom heeft de Europese Unie er nog een schepje bovenop gedaan met een nieuwe maatregel: een – verkapte – CO2-importheffing.

Loyens & Loeff

Meer toezicht op toeristische verhuur van woonruimten

Sinds de opkomst van digitale platforms als Airbnb en Booking.com is het verhuren van woonruimten aan toeristen erg populair. En lucratief, althans pre-corona. Maar op lokaal niveau kan het leiden tot onwenselijke situaties, denk aan onttrekking van woonruimte aan de schaarse woningmarkt en een verminderde ‘sociale cohesie’. Om deze gevolgen beter te kunnen monitoren en reguleren, is op 1 januari 2021 de Wet toeristische verhuur van woonruimten in werking getreden.