U heeft gezocht op: *

139 resultaten

Datum Relevantie

Sanctie na checken zakelijke e-mailbox van een werknemer door de werkgever?

In de praktijk komt het geregeld voor dat een werkgever om haar moverende redenen de zakelijke mailbox van een werknemer wenst te checken, bijvoorbeeld om continuïteit van werkzaamheden te realiseren in geval van langdurige afwezigheid of vertrek. Heeft een werkgever toestemming nodig voor een dergelijke inzage? En wat zijn de gevolgen als die toestemming niet is gegeven?

Supreme Court Blocks Biden’s Shot-or-Test Rule for Workers

A divided U.S. Supreme Court blocked the centerpiece of President Joe Biden’s push to get more people vaccinated amid a Covid-19 surge, rejecting an Occupational Safety and Health Administration rule that would have required 80 million workers to get shots or periodic tests. The court let a separate rule take effect requiring shots for workers in nursing homes, hospitals and other facilities that receive Medicare and Medicaid payments from the federal government.

‘No Jab, No Job’ on the Rise: Worker Rights, Risks Explained

More unvaccinated workers will be fired this year for refusing to get the Covid-19 vaccine, and they don’t have much legal recourse to fight back. Citigroup Inc. said it would begin terminating workers at the end of the month for failing to comply with its inoculation mandate, joining the ranks of companies like Alphabet’s Google, Inc. and others that said they’d move to dismiss vaccine holdouts.

Werknemer neemt zelf op staande voet, maar volgens Hof ongerechtvaardigd

Een door werknemer zelf genomen ontslag op staande voet voldoet naar het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet aan de wettelijke vereisten. ‘Werknemer heeft niet onderbouwd dat hij (of zijn gezin) er zo slecht aan toe was dat hij in die situatie de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs niet langer, tot aan de ontbindingsprocedure, kon laten voortduren.’

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In 2019 is de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (hierna: de Richtlijn) in de Europese Unie aangenomen. Op 1 augustus 2022 dient de Richtlijn te zijn omgezet in Nederlandse wetgeving en daartoe is in november 2021 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Wat houdt de Richtlijn precies in en wat zijn de voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse wetgeving?

Rechter: gebruik portret van ontslagen werknemer mag doorgaan

Carglass is een voorbeeld, maar ook Coolblue: bedrijven die eigen personeel inzetten als reclamezuil. Maar wat als de relatie ernstig verzuurt, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet? Volgens de kantonrechter in Rotterdam maakt Coolblue geen inbreuk op het portretrecht van een ontslagen eiser, nu die zowel impliciet als expliciet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn portret. Bestelbussen met daarop de afbeelding van de werknemer mogen daarom blijven rijden.

Q&A hoogleraar arbeidsrecht Barend Barentsen: ‘Bescherming collega’s kan inleveren op privacy rechtvaardigen'

Half december oordeelde de kortgedingrechter dat een Amsterdams dansgezelschap het salaris van een ongevaccineerde danser mag inhouden die weigert wekelijks een zelftest te doen. Het is niet de eerste uitspraak over een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer als gevolg van corona. ‘In de kern gaat het in deze rechtszaken om wat voor gaat: de privacy van de werknemer, of de zorgplicht van de werkgever’, zegt hoogleraar arbeidsrecht Barend Barentsen van de Universiteit Leiden.

Amazon Labor Board Settlement is ‘Crucial’ for Union Organizing

A sweeping settlement between Amazon.com Inc. and the federal labor board could give unions their best chance yet to establish a beachhead in efforts to organize workers at the nation’s largest e-commerce company. In the agreement, made public Dec. 23, Amazon promised to give workers more leeway to conduct union activity inside warehouses, and it pledged to inform current and former employees of their labor rights through a direct email—an extraordinary step that could reach more than 1 million workers.

Europese Commissie: geef platformwerkers meer rechten

Mensen die werken voor een platformbedrijf als Uber, Deliveroo of Helpling zijn in principe werknemers en hebben dus recht op dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming. Als bedrijven menen dat ze wel met zelfstandige ondernemers werken, ligt de bewijslast bij hen. Ook moeten platforms werknemers inzicht verschaffen in de manier waarop algoritmes taakverdeling, beoordeling en beloning van platformwerkers sturen.

Voorzichtigheid geboden met een ontslag op staande voet

In een zaak bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch gaat het om een werknemer die al sinds 1997 in dienst was bij de werkgever. Eerst in de functie van clusterhoofd op het hoofdkantoor en daarna als filiaalmanager. Het filiaal is een aantal jaar geleden geopend. Toen de werknemer nog clusterhoofd was heeft hij – sinds de opening van het filiaal – daar op zaterdagen werkzaamheden verricht. De reistijd kreeg hij vergoed als overuren. Dit heeft de werknemer zes jaar gedaan.

Hof: ontslag op staande voet na inhouden loon vernietigbaar

Na inhouding van loon kan een werkgever niet ook nog een werknemer op staande voet ontslaan. Dat oordeelt het Hof in een zaak tegen McDonald’s die was aangespannen door een werknemer die weigerde om te re-integreren. ‘Het Hof acht de gevraagde verklaring voor recht dat het door McDonald’s gegeven ontslag op staande voet vernietigbaar althans onregelmatig was, toewijsbaar.’

Mag een ondernemer ondanks negatief advies van de Ondernemingsraad beoogde fusie doorzetten?

Indien een ondernemer een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de Ondernemingsraad, geldt één maand wachttijd voordat de ondernemer het besluit kan uitvoeren. Gedurende die maand kan de Ondernemingsraad de zaak voorleggen aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Die toetst in een dergelijke procedure met name of de ondernemer de formele, procedurele voorschriften heeft nageleefd. Het besluit zelf wordt inhoudelijk slechts marginaal getoetst.

Ondernemers verwachten dat hybride werken blijft

Van de ondernemers bij wie hybride werken mogelijk is, verwacht bijna 66 procent dat het een onderdeel blijft van het werk binnen hun bedrijf. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Gaat de ondernemingsraad over opzegging overeenkomst met pensioenuitvoerder?

Op 26 oktober 2021 heeft de kantonrechter in Haarlem geoordeeld of aan de ondernemingsraad een instemmingsrecht toekwam ten aanzien van het voorgenomen besluit van het pensioenfonds tot opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met de ondernemer. De ondernemingsraad stelde zich namelijk op het standpunt dat de ondernemer impliciet met de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door het fonds akkoord was gegaan.

Q&A over Wikken & Wegen: 'Arresten vertalen naar kinderverhalen… hoe ga je dat doen?'

‘Wikken & Wegen’ is een juridisch jeugdboek voor 10- tot 16-jarigen waarin cassatiezaken tot begrijpelijke verhalen zijn omgetoverd. Het boek is een initiatief van Koos de Wilt die eerder met kinderboekenschrijvers onder meer ‘Het grote Rijksmuseum voorleesboek’ samenstelde. Voor Wikken & Wegen wendde De Wilt zich tot De Brauw Blackstone Westbroek, waar zijn initiatief enthousiast werd ontvangen en ervaren cassatieadvocaat Maarten Schenck naar voren werd geschoven als sparring partner.

Wat is de peildatum voor het berekenen van de vergoeding bij het beëindigen van een ‘slapend dienstverband’?

Er is sprake van een slapend dienstverband zodra de voor de werkgever geldende wettelijke loondoorbetalingsplicht voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is verstreken. Er wordt dan geen loon meer betaald en er wordt geen arbeid meer verricht, terwijl de arbeidsovereenkomst formeel nog bestaat. Dat is in beginsel het geval na twee jaar ziekte.

ARAG: Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Dertig procent van de Nederlanders met een betaalde baan is onbekend met zijn of haar recht op een transitievergoeding, een financiële compensatie bij ontslag. Dat blijkt uit onderzoek van ARAG onder ruim tweeduizend Nederlanders. Dertien procent geeft aan onbekend te zijn met de regels rondom ontslag zoals in de eigen arbeidsovereenkomst vermeld.

Voortgang uitwerking van toekomstige zzp-wetgeving

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet Dba) vervangt sinds 1 mei 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van de Wet Dba is het voorkomen van verkapte dienstverbanden, schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. De Wet Dba zou ook de ‘echte’ ondernemers meer zekerheid moeten verschaffen over hun fiscale status. Deze wet heeft echter tot heden niet de gevraagde duidelijkheid gegeven, wat heeft geleid tot onrust en onzekerheid in de markt.

DNB pleit voor hardere ingreep in vast contract

De Nederlandsche Bank vindt dat een nieuw kabinet steviger het mes moet zetten in het vaste arbeidscontract dan de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs heeft geadviseerd. Volgens DNB is het 'aan te bevelen' om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een vaste werknemer terug te brengen van twee naar één jaar. Dat zou het vooral voor kleinere bedrijven aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Dat is goed voor de doorstroming op de arbeidsmarkt.