U heeft gezocht op: *

47 resultaten

Datum Relevantie

De Hoge Raad bevestigt: Booking.com is een online reisagent

Op vrijdag 9 april 2021 heeft de Hoge Raad – in navolging van Procureur-Generaal De Bock – beslist dat Booking.com in de uitoefening van haar bedrijf bemiddelt bij het tot stand komen van reisovereenkomsten. Booking.com is daarom een (online) reisagent en valt – evenals haar branchegenoten Basic Travel en Hotel Booker en Bungalow Booker – onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche.

Na vijf jaar nog steeds geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Recent heeft de kantonrechter te Amsterdam beslist dat de arbeidsovereenkomst van een werkneemster van Essent niet voor onbepaalde tijd geldt, ondanks het feit dat zij al vijf jaar werkt voor deze werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een billijke vergoeding omdat het Essent ernstig valt te verwijten dat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd. Maar hoe kan het zijn dat de werkneemster na vijf jaar niet voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen?

Koolmees: ‘Geen verplichting om niet-gewerkte uren door Corona in te halen’

Dat tijdens de sluiting van een bedrijf door Corona de werknemers wel beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden, is een risico dat voor rekening van de werkgever komt. Dit betekent dat een werknemer in beginsel niet kan worden verplicht om niet gewerkte uren in te halen. Dat schrijft minister Wouter Koolmees Sociale Zaken en Werkgelegenheid in antwoord op Kamervragen.

Ontwerpbesluit werken na de AOW ingetrokken

Sinds 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ van kracht. Doel van de wet is om het (door)werken na de AOW-leeftijd te vergemakkelijken. Daarbij is tevens een aantal regels ingevoerd dat de verdringing van jongere werknemers door AOW-gerechtigden moet voorkomen. Bij een deel van de huidige, in de wet opgenomen, regels is sprake van overgangsrecht. De intentie van minister Koolmees was om dit overgangsrecht per 1 april 2021 te beëindigen, maar na een uitvoeringstoets van het UWV wordt hier voorlopig van afgezien.

Stichtingsbestuurder verliest arbeidsrechtelijke ontslagbescherming per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking en dit heeft onder meer gevolgen voor de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder. Feitelijk wordt met de inwerkingtreding van de WBTR (onder andere) de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag gelijkgesteld aan die van de statutair bestuurder van bijvoorbeeld een B.V. of een N.V.

Leeftijdsdiscriminatie in sociaal plan ABN Amro blijkt toch objectief gerechtvaardigd

Op 23 februari 2021 heeft Hof Den Haag beslist dat de aftoppingsregeling, zoals opgenomen in het Sociaal Plan CAO 1 januari 2013 – 1 januari 2014 van ABN Amro passend en noodzakelijk moet worden geacht om de legitieme doelen die zij beoogt te dienen, te bereiken. De bank was de aftoppingsregeling – waarbij de totale beëindigingsvergoeding niet hoger is dan de redelijkerwijs te verwachten inkomstenderving tot aan de verwachte AOW-gerechtigde leeftijd – overeengekomen met drie vakbonden.

Arbeidsovereenkomst weigeraar mondkapje op de werkvloer ontbonden, wel billijke vergoeding

De arbeidsovereenkomst van de chauffeur die weigerde op de werkvloer een mondkapje te dragen wordt ontbonden. De arbeidsverhouding tussen partijen is inmiddels ‘zozeer verstoord geraakt’ dat er volgens de kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland geen andere oplossing is. Wel krijgt de werknemer een billijke vergoeding en achterstallig salaris.

Platformwerkers Deliveroo: de elementen arbeid, loon, 'in dienst' en 'gedurende zekere tijd'

Op 16 februari 2021 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep beslist dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Deze uitspraak brengt in beginsel met zich mee dat de bezorgers van Deliveroo, ook wel platformwerkers genoemd, (met terugwerkende kracht) aanspraak kunnen maken op de rechten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst en eventueel de CAO Beroepsgoederenvervoer.

Ontslag op staande voet wegens pakje fruitsap 'te zware sanctie'

Ging het in juli 2020 bij winkelketen Action om een plastic zakje met een verwaarloosbare waarde, nu hebben we een onderhoudsbedrijf met een pakje fruitsap bij de hand. Volgens de werknemer zou het pakje toch weggegooid worden, en bovendien werd het opgedronken op een snikhete dag. Hij vindt de de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland aan zijn zijde, zij het op andere gronden.

Corona: 50% reductie van werktijd en salaris ‘rechtsgeldig overeengekomen’

Een kaaswinkel op Sint Maarten is op rechtmatige wijze een werktijdverkorting en salariskorting van 50% overeengekomen met haar werknemers. De werkgever heeft ‘meer dan aannemelijk’ gemaakt dat haar onderneming in zeer zwaar weer verkeert als gevolg van de Covid-19-pandemie, aldus het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten. Er is namelijk sprake van een ‘dramatische terugloop’ van het aantal toeristen op het eiland.

Procedeerverbod voormalig werknemer SRK houdt stand bij gerechtshof

Een voormalig werknemer van SRK laat geen weg onbenut om zijn ongenoegen over de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in 2014 duidelijk te maken: veelvuldig hoger beroep, een verzoek om voorlopig getuigenverhoor, een procedure tot strafontslag van een andere werknemer van SRK en een procedure tot aan de Hoge Raad over de dekking van een verzekeringspolis van zijn partner, uitgevoerd door… SRK.

Voormalig werknemer van Shell krijgt procedeerverbod opgelegd

Een voormalig werknemer van Shell heeft begin september een procedeerverbod opgelegd gekregen door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Shell heeft er, mede gelet ook op de steeds oplopende kosten van de procedures, ‘belang bij van verdere kosten verschoond te blijven, daar waar de kansen van slagen van [eiser] vrijwel nihil zijn geworden’, aldus de rechter.

Cliënt en juridisch adviseur: ‘Het gevolg was een gevoelige orenwassing bij de kantonrechter’

De jurist met een vaste contactpersoon bij een bedrijf: vaak kennen ze elkaar al jaren. Hoe werken ze samen? Wat gooien ze over de schutting? Manager human resources Mariëlle den Elsen (foto) van Esri Nederland - een softwareleverancier voor geografische informatiesystemen - en arbeidsrechtadvocaat Fleur van Bree volgden elkaar door diverse bedrijven en kantoren, en hebben geleerd van een haastige ontslagzaak.

Concurrentiebeding geschorst: onaannemelijk dat werknemer ‘alles in het hoofd heeft zitten’

Etikettendrukkerij Noord-Nederland (EDNN) wil een werknemer aan een concurrentiebeding houden omdat hij bij een andere werkgever gebruik zou kunnen maken van ‘productspecificaties van EDNN-klanten’. Die informatie zou hij ‘in zijn hoofd hebben zitten’. Onvoldoende aannemelijk, oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in kort geding: het aantal combinaties van materiaal, kleur, inkt, platen en rasters is veel te groot.